Winnaar van de IF World Design Award 2020

Algemene voorwaarden

 

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN EARFUN B.V.

 

Artikel 1 – Definities

 1. De navolgende in deze Algemene Voorwaarden met een hoofdletter geschreven termen hebben de daarbij vermelde betekenis, tenzij in deze Algemene Voorwaarden Overeenkomst uitdrukkelijk anders wordt vermeld.
 • Afnemer: de wederpartij van Earfun, handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 • Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van Earfun.
 • Artikel: een artikel in deze Algemene Voorwaarden.
 • Earfun: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Earfun B.V., statutair gevestigd te Winsum en kantoorhoudende te (9951 MK) Winsum aan de Ekke Kleimahof 9, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 80954561.
 • Overeenkomst: de overeenkomst tussen Earfun en Afnemer.
 • Overmacht: onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en in jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Earfun geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Earfun niet in staat is haar verplichtingen na te komen, waaronder doch niet beperkt tot niet-voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of derden waarvan Earfun afhankelijk is en/of het beëindigen van een relatie met een leverancier van Earfun waardoor bepaalde producten niet meer door Earfun mogen of kunnen worden geleverd.
 1. Kopteksten worden slechts ingevoerd voor het gemak en zullen niet van invloed zijn op de interpretatie van deze Algemene Voorwaarden.
 2. Naamwoorden, voornaamwoorden en werkwoorden in enkelvoud worden geacht het meervoud in te sluiten, en vice versa, in zoverre als de context van deze Algemene Voorwaarden dat vereist.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst tussen Earfun en Afnemer, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Van het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

 

Artikel 3 – Aanbiedingen en offertes

 1. Alle aanbiedingen en offertes door Earfun, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Eerst door schriftelijke (order)bevestiging van Earfun of door feitelijke uitvoering door Earfun komt een Overeenkomst tot stand.
 2. Alle aanduidingen in aanbiedingen, offertes of Overeenkomsten en de bijlagen daarbij, zoals afbeeldingen, tekeningen, maten, gewichten en kleuren en daarnaast de eigenschappen van eventueel verstrekte proefexemplaren strekken slechts ter indicatie en Afnemer kan daaraan geen rechten ontlenen.
 3. Kennelijke verschrijvingen of vergissingen in de aanbiedingen van Earfun ontheffen haar van de nakomingsplicht en/of eventuele verplichtingen tot schadevergoeding daaruit voortvloeiend, ook na de totstandkoming van de Overeenkomst.
 4. Aanbiedingen en offertes van Earfun gelden niet automatisch voor nabestellingen.

 

Artikel 4 – Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Earfun zal de Overeenkomst naar beste inzicht en naar beste vermogen uitvoeren.
 2. Afnemer draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Earfun aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Afnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Earfun zijn verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Earfun zijn verstrekt heeft Earfun het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven bij Afnemer in rekening te brengen.
 3. Earfun is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Earfun is uitgegaan van de door Afnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie, tenzij deze onjuistheid en/of onvolledigheid voor Earfun kenbaar behoorde te zijn.
 4. Afnemer vrijwaart Earfun voor eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan Afnemer toerekenbaar is.

 

Artikel 5 – Prijzen

 1. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van zet- en drukfouten.
 2. Alle prijzen zijn in euro’s en zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd alsmede exclusief in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. Eventuele bijzondere extra kosten betrekking hebbend op de import en/of inklaring van door Earfun aan Afnemer geleverde of te leveren zaken zijn niet bij de prijs inbegrepen en zijn derhalve voor rekening van Afnemer, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. De in de aanbiedingen en offertes van Earfun weergegeven bedragen zijn gebaseerd op de tijdens de aanbieding bestaande prijzen, koersen, lonen, belastingen en andere voor het prijspeil relevante factoren, zoals doch niet beperkt tot verpakkingen, wisselkoersen en prijzen van grondstoffen of halffabricaten. Indien na de (order)bevestiging in één of meer van de genoemde factoren wijziging plaatsvindt, is Earfun gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen. Indien krachtens de onderhavige bepaling tot prijsverhoging wordt overgegaan, en de verhoging bedraagt meer dan tien procent (10 %) van het totale overeengekomen bedrag, heeft Afnemer het recht de overeenkomst binnen acht (8) dagen nadat zij bekend is of kon zijn met de prijsverhoging schriftelijk te ontbinden.

 

Artikel 6 – Betaling

 1. Earfun heeft steeds het recht om af te leveren of geleverde zaken per deellevering te factureren.
 2. Betaling van de door Earfun aan Afnemer geleverde zaken dient plaats te vinden na ontvangst van een factuur.
 3. Earfun zal aan Afnemer een factuur doen toekomen voor de geleverde zaken met daarop vermeld de betalingstermijn.
 4. Ingeval een aan Afnemer gezonden factuur geen betalingstermijn bevat, dient betaling steeds plaats te vinden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum. Afnemer is niet gerechtigd om enige vordering op Earfun te verrekenen met de door Earfun in rekening gebrachte bedragen.
 5. Wanneer betaling niet tijdig plaatsvindt, is Afnemer van rechtswege in verzuim zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is. Afnemer is aan Earfun vanaf dat moment wettelijke handelsrente verschuldigd als bedoeld in artikel 6:119a BW onverminderd alle verdere aan Earfun toekomende rechten.
 6. Earfun is gerechtigd de afgifte van zaken die zij voor Afnemer in verband met de uitvoering van de Overeenkomst onder zich heeft, op te schorten totdat alle door Afnemer aan Earfun verschuldigde betalingen volledig zijn voldaan. Tevens is Earfun gerechtigd om iedere verdere levering van zaken te weigeren totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden.
 7. Ingeval Afnemer in verzuim is, komen alle redelijke kosten voor verkrijging van voldoening van de vordering op Afnemer buiten rechte voor rekening van Afnemer, waarbij geldt dat Afnemer in ieder geval een bedrag gelijk aan vijftien procent (15%) van de vordering, met een minimum van honderd euro (€ 100,-) is verschuldigd aan buitengerechtelijke kosten, Ingeval Earfun aantoont dat zij hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, dan dient Afnemer ook die hogere kosten volledig aan Earfun te vergoeden.
 8. Indien aan Afnemer surseance van betaling is verleend, indien het faillissement van Afnemer is aangevraagd of uitgesproken, indien op Afnemer de Wet schuldsanering natuurlijke personen van toepassing wordt of indien Afnemer enige betalingsregeling met een of meer van haar crediteuren treft, geldt dat alle vorderingen van Earfun op Afnemer onmiddellijk opeisbaar worden.

 

Artikel 7 – Eigendomsvoorbehoud

 1. De door Earfun aan Afnemer geleverde zaken blijven eigendom van Earfun zolang Afnemer de verschuldigde prijs, rente en kosten ter zake van alle geleverde of te leveren zaken niet volledig heeft betaald. Onder kosten worden mede verstaan de vorderingen die Earfun op Afnemer heeft wegens tekortkoming(en) in de nakoming van deze Overeenkomst ter zake van geleverde of te leveren zaken. Afnemer dient de door Earfun geleverde zaken, zolang deze eigendom zijn van Earfun, apart en duidelijk herkenbaar op te slaan.
 2. Afnemer is bevoegd om binnen het kader van een normale bedrijfsvoering over de door Earfun geleverde zaken te beschikken en deze te vervreemden. Op verlangen van Earfun is Afnemer, gehouden ingeval van zodanige beschikking of vervreemding, op de vorderingen die zij hieruit op derden verkrijgt een stil pandrecht te vestigen ten behoeve van Earfun.
 3. Indien Afnemer tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst of indien Earfun goede gronden heeft te vrezen dat Afnemer tekort zal schieten in de nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst, is Earfun bevoegd de aan Afnemer geleverde zaken terug te nemen. Met name – doch niet uitsluitend – bestaat dit recht indien Afnemer wordt ontbonden, onder Afnemer beslag wordt gelegd, indien Afnemer surseance van betaling is verleend, indien het faillissement van Afnemer is aangevraagd of uitgesproken, indien op Afnemer de Wet schuldsanering natuurlijke personen van toepassing wordt of indien Afnemer enige betalingsregeling met een of meer van haar crediteuren treft.
 4. Indien derden rechten pretenderen ten aanzien van door Earfun aan Afnemer geleverde doch niet betaalde zaken, dient Afnemer Earfun binnen vierentwintig (24) uur nadat zij hiervan kennis heeft genomen hiervan op de hoogte te stellen. Earfun is in dat geval gerechtigd om de betreffende zaken bij Afnemer weg te (laten) halen, terug te nemen en deze elders op te slaan.
 5. De kosten voor opslag en terugname als bedoeld in de leden 3 en 4 van dit Artikel komen voor rekening van Afnemer.
 6. Bij elke terugneming van zaken als hiervoor bedoeld zal Afnemer door Earfun worden gecrediteerd voor de waarde die – dit ter beoordeling van Earfun – aan de zaken wordt toegekend, verminderd met alle op de terugneming gevallen kosten, onverminderd het recht van Earfun op vergoeding van daaruit voor haar voortvloeiende schade.

 

Artikel 8 – Levering, leveringstermijn

 1. Afnemer is verplicht de door hem bij Earfun bestelde of gekochte zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien Afnemer de zaken niet in ontvangst neemt is Afnemer zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist in verzuim en heeft Earfun het recht:
 2. de zaken voor rekening en risico van Afnemer met een vervoermiddel naar keuze naar het adres van Afnemer te doen vervoeren en daar achter te laten; dan wel,
 3. de zaken voor rekening en risico van Afnemer op een door Earfun te kiezen locatie op te slaan; dan wel,
 4. de Overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, waaronder het recht op vergoeding van door Earfun geleden schade c.q. gederfde winst, te vermeerderen met de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW, te berekenen vanaf het moment dat de vordering van Earfun opeisbaar is, zulks onverminderd de overige aan Earfun uit hoofde van de Overeenkomst, deze Algemene Voorwaarden en/of de wet toekomende rechten.
 5. Overeengekomen levertermijnen zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Indien een overschrijding van een levertermijn dreigt, zullen Earfun en Afnemer zo spoedig mogelijk met elkaar in overleg treden.
 6. De levertijd gaat niet eerder in dan nadat Earfun een order c.q. bestelling van Afnemer schriftelijk heeft aanvaard. Blijkt gedurende de uitvoering van de Overeenkomst dat vertraging optreedt in de levering dan wordt de levertijd met zoveel dagen verlengd als de opgetreden vertraging heeft geduurd.
 7. Earfun is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van niet-tijdige levering, indien en voor zover deze niet-tijdige levering te wijten is aan omstandigheden die niet voor rekening en risico van Earfun komen, waaronder begrepen doch niet beperkt tot niet dan wel niet-tijdige nakoming door leveranciers van Earfun.
 8. Earfun is ten aanzien van de levertijd niet eerder in verzuim dan nadat zij schriftelijk door Afnemer in gebreke is gesteld waarbij aan Earfun een redelijke termijn is gegund om de door Afnemer bestelde of gekochte zaken alsnog te leveren en levering binnen die redelijke termijn uitblijft.
 9. Slechts in geval van excessieve overschrijding van een overeengekomen levertermijn (meer dan twaalf (12) weken) heeft Afnemer recht de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding wordt veroorzaakt door Overmacht. Afnemer heeft evenwel nimmer aanspraak op enige boete of schadevergoeding jegens Earfun.
 10. Levering geschiedt franco-huis binnen de BeNeLux bij een verzendwaarde groter dan € 250, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Earfun is geheel vrij het transport van de zaken te bepalen conform de daartoe geldende wettelijke bepalingen.
 11. Het risico van verlies, diefstal en beschadiging met betrekking tot de te leveren Producten zal op Afnemer overgaan op het moment van levering.

 

Artikel 9 – Garantie, uitsluiting van aansprakelijkheid, inspectie, reclames 

 1. Earfun garandeert dat de zaken geen ernstige gebreken bevatten op het moment van levering. Earfun verstrekt geen andere, impliciete of expliciete, garanties met betrekking tot de zaken.
 2. Earfun is niet aansprakelijk voor schade van Afnemer ten gevolge van of naar aanleiding van deze Overeenkomst en Afnemer vrijwaart Earfun voor eventuele aanspraken ter zake van derden, zulks behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van Earfun of haar leidinggevenden. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid en vrijwaring gelden eveneens voor eventuele hulppersonen en ondergeschikten die door Earfun bij deze Overeenkomst of de uitvoering daarvan betrokken zijn.
 3. Afnemer is verplicht de geleverde zaken onmiddellijk, doch uiterlijk binnen twee (2) werkdagen, na aflevering en voorafgaand aan doorverkoop of doorgifte van die zaken aan een derde, nauwkeurig te inspecteren en zichzelf ervan te vergewissen dat de zaken voldoen aan de daaraan te stellen eisen en, indien van toepassing, geschikt zijn voor doorverkoop aan derden, waaronder consumenten.
 4. Klachten ten aanzien van de zaken dienen uiterlijk binnen acht (8) dagen na aflevering schriftelijk aan Earfun te worden gemeld op straffe van verval van rechten. Gebreken aan de afgeleverde zaken die redelijkerwijs niet binnen deze termijn door Afnemer geconstateerd hadden kunnen worden, moeten onmiddellijk na de constatering alsnog, doch uiterlijk binnen zes (6) weken na aflevering van de zaken schriftelijk aan Earfun worden gemeld op straffe van verval van rechten.
 5. Na het constateren van enig gebrek in een afgeleverde zaak is Afnemer verplicht om de doorverkoop van de zaak of zaken onmiddellijk te staken en voorts al het redelijkerwijs mogelijke te doen en te laten ter voorkoming van verdere schade.
 6. Afnemer zal zaken waarvan Afnemer stelt dat zij non-conform of beschadigd zijn, op verzoek en op kosten van Earfun onverwijld terugzenden aan Earfun ten behoeve van inspectie door Earfun. Het staat Afnemer niet vrij de zaken te retourneren alvorens Earfun daarmee heeft ingestemd. Earfun zal claims die niet conform de in dit lid genoemde vereisten en binnen de in dit lid bedoelde termijnen worden gedaan, niet accepteren. Earfun zal, in geval zij verantwoordelijk is voor de non-conformiteit of schade aan een zaak, naar eigen keuze de zaken repareren, vervangen door nieuwe Producten dan wel Afnemer de koopprijs voor de Producten retourneren. Earfun zal geen andere verplichting of aansprakelijkheid hebben jegens Afnemer met betrekking tot non-conforme of beschadigde zaken dan in de vorige zin weergegeven.
 7. In art. 6:230p BW zijn de uitzonderingen op het herroepingsrecht beschreven. Producten die na opening niet retour kunnen, om hygiënische of gezondheidsrisico’s, mogen uitgesloten worden van herroeping. Deze producten moeten dan wel verzegeld zijn. Na verbreken van de verzegeling komt het herroepingsrecht pas te vervallen. Bij niet verbroken verzegeling mogen de producten gewoon retour. Wel moet de consument hier vooraf nadrukkelijk op gewezen worden. Onder deze uitzondering vallen bijvoorbeeld in-ear oordopjes. Earfun behoudt zich het recht retouren vallend onder deze uitzondering te weigeren.

 

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

 1. Earfun is uitsluitend aansprakelijk voor schade die een Afnemer lijdt, indien en voor zover die schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Earfun dan wel haar leidinggevenden.
 2. De aansprakelijkheid van Earfun uit hoofde van niet-tijdige levering dan wel gebreken aan geleverde zaken is te allen tijde beperkt tot de factuurwaarde van de zaken die ofwel niet-tijdig zijn geleverd ofwel gebrekkig zijn.
 3. Earfun is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder doch niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van klanten van Afnemer.
 4. Tenzij nakoming door Earfun blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van Earfun wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst slechts indien Afnemer Earfun onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor de zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Earfun ook na die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat Earfun in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.
 5. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Afnemer de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Earfun meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Earfun vervalt door het enkele verloop van één (1) jaar na het ontstaan van de vordering, tenzij Afnemer vóór het verstrijken van die termijn een rechtsvordering tot vergoeding van de schade heeft ingesteld.
 6. Het bepaalde in dit artikel evenals alle andere beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid genoemd in deze Algemene Voorwaarden gelden mede ten gunste van alle (rechts)personen waarvan Earfun zich bij de uitvoering van de Overeenkomst bedient.

 

Artikel 11 – Privacy en gegevensverwerking 

 1. Indien dit voor de uitvoering van een Overeenkomst noodzakelijk is zal Afnemer Earfun desgevraagd schriftelijk informeren over de wijze waarop Afnemer uitvoering geeft aan haar verplichtingen op grond van de wetgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens.
 2. Afnemer vrijwaart Earfun van aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie die door Afnemer wordt gehouden of waarvoor Afnemer op grond van de wet anderszins verantwoordelijk is, tenzij Afnemer bewijst dat de feiten die aan de aanspraak ten grondslag liggen aan Earfun toerekenbaar zijn.
 3. Het bepaalde in de voorgaande drie leden is niet van toepassing indien en zolang tussen Earfun en Afnemer een separate bewerkers- c.q. verwerkersovereenkomst is gesloten, in welk geval het bepaalde in die bewerkers- c.q. verwerkersovereenkomst in de plaats treedt van het bepaalde in de voorgaande drie leden van dit artikel.

 

          Artikel 12 – Beveiliging 

 1. Indien Earfun op grond van een Overeenkomst gehouden is tot het voorzien in een vorm van informatiebeveiliging, zal die beveiliging beantwoorden aan de tussen partijen schriftelijk overeengekomen specificaties betreffende beveiliging. Earfun staat er niet voor in dat de informatiebeveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Indien een uitdrukkelijk omschreven wijze van beveiliging in de Overeenkomst ontbreekt, zal de beveiliging voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, gevoeligheid van de gegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten niet onredelijk zijn.
 2. Eventuele door of vanwege Earfun aan Afnemer verstrekte toegangs- of identificatiecodes en certificaten zijn vertrouwelijk en zullen door Afnemer als zodanig worden behandeld en slechts aan geautoriseerde personeelsleden uit de eigen organisatie van Afnemer kenbaar worden gemaakt. Earfun is gerechtigd toegewezen toegangs- of identificatiecodes en certificaten te wijzigen.
 3. Afnemer zal haar systemen en (ICT-)infrastructuur adequaat beveiligen en te allen tijde geactualiseerde antivirus-programmatuur in werking hebben.

 

Artikel 13 – Intellectuele Eigendom

 1. Afnemer mag gedurende de looptijd van deze Overeenkomst de handelsmerken, handelsbenamingen en ieder ander onderscheidend teken met betrekking tot de door Earfun geleverde zaken niet gebruiken behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Earfun. Ingeval Earfun een dergelijke goedkeuring heeft verleend zal Afnemer bij beëindiging van de Overeenkomst het gebruik van voornoemde onderscheidende tekens met onmiddellijke ingang staken en gestaakt houden.
 2. Afnemer zal Earfun toebehorende of door Earfun gebruikte handelsmerken, handelsbenamingen en ieder ander onderscheidend teken, niet op haar eigen naam laten registreren of deponeren. Hieronder wordt tevens verstaan dat Afnemer niet op eigen naam domeinnamen zal laten registreren, waarin bedoelde handelsmerken, handelsbenamingen en andere onderscheidingstekens voorkomen.

 

Artikel 14 – Opschorting, ontbinding, beëindiging 

 1. Afnemer is in verzuim zodra Afnemer enige verplichting uit de Overeenkomst niet of niet tijdig nakomt, alsmede indien Afnemer niet voldoet aan een schriftelijke aanmaning om binnen een gestelde redelijke termijn alsnog volledig na te komen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders tussen partijen is overeengekomen dan wel uit deze Algemene Voorwaarden uitdrukkelijk anders voortvloeit.
 2. In geval van verzuim van Afnemer is Earfun gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding, en onverminderd de haar toekomende rechten, de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een daartoe gerichte schriftelijke mededeling aan Afnemer en/of het door Afnemer eventueel aan Earfun verschuldigde bedrag terstond in zijn geheel op te eisen en/of het eigendomsvoorbehoud in te roepen.
 3. Earfun is bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden indien Afnemer surséance van betaling of faillissement aanvraagt of tegen hem aangevraagd wordt of beslag op het geheel of een gedeelte van haar vermogen wordt gelegd. Alle gefactureerde bedragen worden alsdan direct opeisbaar. Earfun zal vanwege deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

 

Artikel 15 – Overmacht

Indien Earfun door Overmacht tijdelijk verhinderd wordt haar verplichtingen na te komen, wordt de nakoming van haar verplichtingen opgeschort voor de duur van de Overmacht. Indien de Overmacht langer duurt dan twee (2) maanden, hebben beide partijen het recht de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden, voor zover de Overmacht dit rechtvaardigt.

 

Artikel 16 – Verjaring

Vorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen, dat de afgeleverde zaken niet aan de Overeenkomst beantwoorden, verjaren door verloop van één (1) jaar na aflevering.

 

Artikel 17 – Conversie

Indien en voor zover op grond van redelijkheid en billijkheid op enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, dan komt aan die bepaling wat inhoud en strekking betreft een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, waarop wel een beroep kan worden gedaan.

 

Artikel 18 – Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

 1. Op de Overeenkomst, alsmede op alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien, daarmee verband houden of daarvan het gevolg zijn, alsmede op de rechtsverhouding tussen Earfun en Afnemer is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is op de Overeenkomst niet van toepassing.
 2. Ter zake van alle geschillen verband houdende met de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van de Overeenkomst, dan wel overeenkomsten die daaruit voortvloeien, daarvan het gevolg zijn of daarmee verband houden, is in eerste aanleg uitsluitend bevoegd de Rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, onverminderd het recht op hoger beroep en cassatie.